Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci de Modificació Puntual del POUM

Aprovació inicial de l'anunci de Modificació Puntual del POUM

DILLUNS 30 SETEMBRE 2019

ANUNCI

Modificació Puntual del POUM (Aprovació inicial)

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 18 de setembre de 2019, es va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm.1 del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de Massoteres per a la concreció dels sòls d’equipament definits a l’àmbit del PMU MS-2 “Massoteres perímetre Nord”. Així com també, la submissió a informació pública del mateix, pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix dimarts i divendres, de 10:00h a 14:00h, a l’Ajuntament de Massoteres.


De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, queda suspesa la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també queda suspesa l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits grafiats en els plànols, els quals formen part integrant d'aquesta expedient, pel termini d'un any o fins l'efectivitat del nou planejament d'aquesta modificació.

Massoteres, 25 de setembre de 2019. 

Descarrega't l'anunci al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 

Miquel Àngel Marina Fontanellas
Alcalde