Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECRET 75/2020

Vist la situació generada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SATS-CoVs).

DIVENDRES 17 JULIOL 2020

Vist que una vegada finalitzat el procés de desconfinament progressiu, la represa de la normalitat obliga la ciutadania a adoptar mesures de prevenció per prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots, malgrat que la contenció de la pandèmia evolucioni favorablement.


Vist les darreres dades proporcionades pel canal de salut de la Generalitat de Catalunya, que mostren una clara evidència de rebrots i detecció de nous casos de persones amb el Covid-19.


Vist que aquest ajuntament té com objectiu principal vetllar per la salut dels seus habitants. Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  les bases en règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya


RESOLC


PRIMER.- Tancar, fins nou avís, les instal·lacions esportives.


SEGON.- Prohibir, fins nou avís, tot accés a les instal·lacions esportives.


TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que es celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.


Massoteres, 17 de juliol de 2020
L’alcalde
Miquel Àngel Marina Fontanellas